Text Box: Vol. 8 No. 81     August 28, 2011
BulletinSunday

Is.55:8-9 - Ang sabi ni Yahweh, "Ang aking kaisipa'y hindi ninyo kaisipan, ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung   paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan, at ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan.

 

· Ang Dios ay nag-iisip at      kumikilos sa ibang kaparaanan na madalas kakaiba sa atin. Dapat nating matutunan kung paano ang Diyos ay nag-iisip at kumikilos at dapat din nating matutunan kung paanong magtiwala sa Kanyang        kaparaanan.

· Everyone has certain ways that they think and act.

· Ang Dios ay may sariling    personalidad kung kaya Siya ay may sariling kaparaanan ng pagiisip at pagkilos.

· Ngunit sa dahilan na Siya ay ang ‘lahat ng kaalaman’ at walang kamalian sa Kanya, Siya ay madals nag-iisip at  gumagawa ng mga bagay na kakaiba kung tayo ang        gagawa!

· Ang Kanyang pag-iisip at   kaparaanan ay higit na mataas at mainam kaysa sa kaparaanan ng tao.

 

Ps.103:7  - “He made known His ways to Moses, His acts to the children of Israel,”

 

· Moses knew God’s heart and mind so that he could work together with God.

· The Israelites saw what God did, but did not understand why God was working- so they continually complained and resisted God!

· Nais lang ba nating makita na ang mundo ay mababago o nais nating magamit upang mabago ang mundo?

 

I. Ang Dios ay naghihintay ng tamang panahon

 

Is.30:18 - Ngunit si Yahweh ay naghihintay upang tulungan kayo at kahabagan… mapalad ang lahat ng nagtitiwala sa kanya.

 

 

Continued to page 2