Text Box: Vol. 8 No. 78       August 7, 2011
BulletinSunday

Heb 3:4† - Sapagka't ang bawa't bahay ay may nagtayo; datapuwa't ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Dios.

 

Heb 3:5 -† At sa katotohanang si Moises ay tapat sa buong sangbahayan niya gaya ng lingkod, na pinakapatotoo sa mga bagay na sasabihin pagkatapos;

 

Heb 3:6 - Datapuwa't si Cristo, gaya ng anak ay puno sa bahay niya; na ang bahay niya ay tayo, kung ating iingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sa pagasa natin hanggang sa katapusan.

 

We must build according to the standard. We cannot just build whatever we want. We must build according to the ďcodeĒ.

 

Our God is our Master Builder, our Architect, our Designer.

 

We are the house of God. We are Godís buiding.

 

1Co 3:9 - Sapagka't tayo ay mga kamanggagawa ng Dios: kayo ang bukid ng Dios, ang gusali ng Dios, ang bahay ng Dios.

 

1Pe 2:5 - Kayo rin naman, na gaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa espiritu, upang maging pagkasaserdoteng banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa espiritu, na nangakalulugod sa Dios sa pamamagitan ni Jesucristo.

 

We are Godís living stones in Godís glorious temple.

 

 

He is forming us, designing us, and measuring us, so that we fit perfectly in His building.

 

1Co 3:9 - Sapagka't tayo ay mga kamanggagawa ng Dios: kayo ang bukid ng Dios, ang gusali ng Dios, ang bahay ng Dios.

 

1Pe 2:5 - Kayo rin naman, na gaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa espiritu, upang maging pagkasaserdoteng banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa espiritu, na nangakalulugod sa Dios sa pamamagitan ni Jesucristo.

 

We are Godís living stones in Godís glorious temple

 

He is forming us, designing us, and measuring us, so that we fit perfectly in His building.

 

Eph 2:20† - Na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Cristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok;

 

Eph 2:21 - Na sa kaniya'y ang buong gusali, na nakalapat na mabuti, ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon;

 

Eph 2:22 - Na sa kaniya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Dios sa Espiritu

 

 

Continued on page 2

Building to Code