Text Box: Vol. 8 No. 76       July 24, 2011
BulletinSunday

 2 Tim 2:3-4  - Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan, na gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus. Sinomang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito; upang siya'y kalugdan niyaong nagtala sa pagkakawal.

 

Ano ang Disiplina?

Pagsasanay para kumilos ayon sa alituntunin.

Isang paulit-ulit na gawain na nagpapahusay ng kasanayan

Isang parusang iginagawad bilang pagtutuwid

Kakayanan na dalhin ang isang     bagay sa estado ng kaayusan at pagsunod sa pamamagitan ng pagsasanay at pagpipigil.

 

Ang disiplina ay hindi sikat sa panahon ngayon dahil sa espiritu ng rebelyon na lumalaganap.

 

Disiplina = “pagpipigil”, “self-control”

Disipulo = disiplinadong tagapagsunod

 

Gal 5:22-23 - Datapuwa't ang bunga ng Espiritu ay pagibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang-loob, kabutihan, pagtatapat, Kaamuan, pagpipigil; laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan.

 

2 Peter 1:5-7 - Oo, at dahil din dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay ipamahagi ninyo sa inyong

 

 

pananampalataya ang kagalingan; at sa kagalingan ay ang kaalaman;  At sa kaalaman ay ang pagpipigil; at sa pagpipigil ay ang pagtitiis; at sa pagtitiis ay ang kabanalan;  At sa kabanalan ay ang mabuting   kalooban sa kapatid; at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pagibig.

 

I. Ano ang mga bahagi ng ating         Cristianong pagkatao ang kailangan ng disiplina?

 

A. Ang ating katawan ay kailangan ng disiplina

 

Rom 8:1-4 - Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus.   Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng   buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay hinatulan ng Dios sa laman ang kasalanan: Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi     nangagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu.

 

Kapag ang ating katawan ay pinangunahan ng Espiritu ng Dios, maaari nating ibigay ito para sa gamit at plano ng Dios.

 

 

 

 

 

Continued to page 2

PAGIGING DISIPLINADONG KAWAL NG

PANGINOONG JESU-CRISTO