Text Box: Vol. 8 No. 73       July 3, 2011
BulletinSunday

Ephesians 5:16 – 17 NKJV

See then that you walk circumspectly, not as fools but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Therefore do not be unwise, but understand what the will of the Lord is.

 

Nabanggit sa sermon ay ang “God gives enough time to fulfill God’s will for us.”  Tayo ay binibigyan ng Dios ng panahon upang matupad ang kalooban Niya para sa atin.

 

ANO ANG SINASABI NG SALITA NG DIOS TUNGKOL SA ORAS o PANAHON?

Ephesians 5:16

Psalm 90:12

 

ANG KAHULUGAN NG PANAHON o ORAS.

Ito ay pagitan o puwang  sa  dalawang pangyayari o gawain o bagay.

 

· Isang araw tayo ay magbibigay sulit sa Dios kung paano natin ginugol ang panahon na ipinagkatiwala sa atin.

· Kung sisiyasatin natin ang ating buhay ayon sa Kanyang kalooban, ating madidiskubre na mayroon pala tayong sapat na panahon para sa personal na paglago sa pamamagitan ng panalangin, sa pag-aaral ng Salita ng Dios at pagtupad sa bawat tungkulin na ipinagkaloob Niya sa atin

· Ang oras o panahon ay hindi na naibabalik, minsan itong mawala, walang hanggan ng mawawala.

 

ANO ANG ATING MAGAGAWA SA PANAHON o ORAS?

Sinasabi sa salita ng Diyos na ito ay maaaring samantalahin (Eph. 5:16)

PAANO NATIN MAAARING                SAMANTALAHIN o TUBUSIN ANG ORAS?

· Gk. Exagorazo (ex-ag-or-ad-zo) – to buy up, that is, ransom (tubusin), figuratively to rescue from loss.

· Isang kahulugan ay literal na bilhin o ibalik muli.  Ito ay katulad ng nangyari nang ang ating Panginoong Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan.  Tayo ay nawala, nabihag ng kasalanan.  Binili muli ng ating Panginoon ang ating kalayaan sa pamamagitan ng Kanyang dugo.

2 Timothy 2:14

PAANO  MAPAPAPURIHAN ANG     PANGINOON SA ORAS NA                  IPINAGKALOOB NIYA SA ATIN?

1. ISIPIN NA ANG ATING ORAS AY LIMITADO o MAY TAKDA.

· Maging maingat kung paano mabuhay

Ephesians 5:17

 

Continued to page 2