Text Box: Vol. 8 No. 77       July 31, 2011
BulletinSunday

Para magwagi sa isang digmaan

kailangang malaman mo na ikaw ay

kabahagi sa gitna ng ng labanan.

 

Ito ay ang ika-5 punto na naibahagi ni Ptr. Norman –“Preparing the Victorious Army of God.”

 

Bawat pagising natin sa bagong umaga, tayo ay mayroong pakikipagbaka.

 

1Pe 5:8 -9 Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat; ang inyong  kalaban na diablo, na gaya ng leong            umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya,             yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanglibutan.


Maging maingat at mapagbantay laban sa kaaway.

2 Sam 11:1-2 – At nangyari sa pagpihit ng taon sa panahon ng paglabas ng mga hari sa pakikipagbaka, na sinugo ni David si Joab, at ang kaniyang mga lingkod na kasama niya, at ang buong Israel; at kanilang nilipol ang mga anak ni Ammon at  kinubkob sa Rabba. Nguni't si David ay naghintay sa  Jerusalem.

At nangyari sa  kinahapunan, na si David ay bumangon sa kaniyang higaan, at   lumakad sa bubungan ng bahay ng hari: at mula sa bubungan ay kaniyang nakita ang isang babae na naliligo; at ang   babae ay totoong   napakagandang  masdan.


Sa halip na nakikipagdigma si David ay            naiwan sa kanyang paslasyo na kung saan ang kaaway ay nakapasok at  nakapangdaya sa kanya.

Tayo ay maging maingat na huwag maging maluwag ang ating loob o walang kibo sa mga ganitong pagkakataon.

 

Ang karaniwang istilo ng temtasyon na              naghahatid sa  kasalanan :

1. Ang ideya ay naitatanim sa isipan
2. Pagkatapos ang imahinasyon ay  pumapaloob
3. Nagkakaroon ng pahintulot sa sarili na magdisisyon para magkasala sa  Diyos

4. Kasunod nito ay ang pagpili na sumuway sa Panginoon
5. Ang huling bahagi ay kasalanan

Ang pagpapabaya na gawin ang kanyang tungkulin bilang hari ay naghatid kay   David upang magkasala.

Continued on page 2