Text Box: Vol. 8 No. 72       June 26, 2011
BulletinSunday

Psalm 86:11 – “…ilakip mo ang aking puso sa pagkatakot sa iyong pangalan.”

 

I.  Ang pagkatakot sa Panginoon ay bunga ng isang buong puso para sa Panginoon.

· Sa harap ng kasalanan, maaari tayong dayain ng ating puso. Mangangako ang ating mandarayang puso ng mga bagay na hindi makakabuti sa atin.

· Dapat nating tingnan mabuti kung ano ang pumapasok sa ating puso. Bantayan ang mga daanan papunta sa ating puso upang walang masamang lalabas dito.

· Ano mang masamang ipasok natin sa ating puso, ito ay maghahanap ng    kapahayagan. Gayundin ang mabuting ipasok natin sa ating puso, mabubuti rin ang maipapahayag.

Jeremias 17:9 - Ang puso ay magdaraya ng higit kay sa lahat na bagay, at totoong masama: sinong makaaalam?

Mateo 15:18-19 - Ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi; Datapuwa't ang kanilang puso ay malayo sa akin.  Datapuwa't walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, Na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao.

Kaw. 4:23 - Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap; sapagka't dinadaluyan ng buhay .

Mateo 12:35 - Ang mabuting tao sa   kaniyang mabuting kayamanan ay      kumukuha ng mabubuting bagay: at ang masamang tao sa kaniyang masamang kayamanan ay kumukuha ng masasamang bagay.

 

II. Sintomas ng Isang Hating Puso

a. Kawalan ng Panalangin

b. Pagkukunwari

Hos 10:2 - Ang kanilang puso ay nahati; ngayo'y mangasusumpungan silang salarin: kaniyang ibabagsak ang kanilang mga dambana, kaniyang sasamsamin ang kanilang mga haligi.

Isa 29:13 - At sinabi ng Panginoon,      Yamang ang bayang ito ay lumapit sa akin, at pinapupurihan ako ng kanilang bibig at ng kanilang mga labi, nguni't inilayo ang kanilang puso sa akin, at ang kanilang takot sa akin ay utos ng mga tao na itinuro sa kanila.

Matt 15:7 - Kayong mga                    mapagpaimbabaw, mabuti ang         pagkahula sa inyo ni Isaias, na nagsasabi,  Ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi; Datapuwa't ang kanilang puso ay malayo sa akin.

1 Kings 17:33 - At kinuha ni Elias ang bata, at ibinaba sa loob ng bahay na mula sa silid, at ibinigay siya sa kaniyang ina: at sinabi ni Elias, Tingnan mo, ang iyong anak ay buhay.

Continued to page 2