Text Box: Vol. 8 No. 94   November 27, 2011
BulletinSunday

Continued to page 2

Josh 1:8 – Upang magtagumpay sa nais gawin, kailangan nating bulayin ang Salita ng Dios

 

Psa 1:2; 119:11 – Magbulay sa mga talatang ito araw-araw na pinupuno mo ang iyong isip tungkol sa mga ito

 

Matt 4:1-11 – Napagtagumpayan ni Jesus ang tukso sa pamamagitan ng pagsasalita ng mga Kasulatan. Subalit nagawa Niya ito dahil alam Niya ang Kasulatan.

 

Deut. 6:6-9 Prov 3:5; Eph 6:17; Heb 4:12

 

II. Magsisi ng Kasalanan

Acts 8:22 – Ang kasalanan ay       nanghihingi ng pagsisisi

 

· Ang pagsisisi ay ang pagbabago ng pag-iisip. Ito ay isang pagtatalaga na tumigil na sa pagkakasala at    sumunod sa Dios.

Matt 21:28,29

I. Pag-aralan sa Biblia ang tungkol sa iyong            nakagawian

· Huwag mong takpan ang iyong       kasalanan, itanggi ito, bigyan ng dahilan o sisihin ang iba.

 

Pro 28:13

· Aminin mo ang iyong kamalian at   tunay na malungkot tungkol dito.

2 Co 7:10

 

III. Bumuo ng Plano ng Aksyon

Kailangan nating magplanong

gumawa ng mabuti

 

Prov 14:22

Ang Dios ay nagbigay ng halimbawa tungkol sa pagpapaplano. Nilayon ng Dios ang:

Katubusan ng tao – Rom 8:28

Ang iglesia – Eph 3:20

Ang Templo – Heb 8:5

Plano ng Dios sa buhay ng tao –        Gen 12:1-3

 

· Kailangan nating magkaroon ng plano para magtagumpay sa    paglilingkod sa Kanya.

 

Luke 14:28-30; Daniel 1:8; Psalm 17:3 ; Acts 11:3; 2Co 9:7