Text Box: Vol. 8 No. 92   November 13, 2011
BulletinSunday

Continued to page 2

Efeso 4:22-24 - At inyong iwan, tungkol sa paraan ng inyong          pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao, na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya; At kayo'y mangagbago sa espiritu ng inyong pagiisip, At kayo'y mangagbihis ng bagong pagkatao, na ayon sa Dios ay nilalang sa katuwiran at sa        kabanalan ng katotohanan.

 

· Ang pagkaalam sa kung ano ang dapat mabago ay hindi sapat. Dapat nating malaman kung paano ito   babaguhin.

· Ang Salita ng Dios ay nagbibigay sa atin ng gabay para mabago at     lumakad sa paraang nakalulugod sa Dios.

2 Timoteo 3:16

 

I. ANG LAYUNIN SA BUHAY AY   DAPAT NA MABAGO

· Bago maging laan ang tao na    magbago ay kailangan muna niya ng motibo.

 

A. Pag-ibig at Dedikasyon sa Diyos

Roma 12:1

· Ang mga Cristiano ay nababago dahil sa pagbabago ng kanilang pag-iisip.

Efeso 4:23

· Upang tayo ay mabuhay nang may pagkakaiba kailangan nating       mag-isip nang may pagkakaiba.

2 Corinto 8:5-6

· Ang pagbabago ng ating mga       nakaugalian ay higit na magiging madali kapag tayo ay lubos na     nakatalaga sa paglilingkod sa Dios.

Mangagaral 12:13; Mateo 6:33; 16:24; 1 Juan 5:3;4:19

· Ano ang nagbibigay sa atin ng     motibasyon na sumunod sa Dios?

· Ang ating pag-ibig sa Kaniya

· Ano ang nagbibigay ng motibasyon sa atin na ibigin Siya?

· Ang katotohanang una Niya tayong inibig

· Ang pag-ibig ay isang               makapangyarihang pwersa na nananatili

Juan 14:15

 

B. Pagtulad Kay Kristo

· Ang pagtulad sa isang taong ating hinahangaan ay isang makapangyarihang motibasyon

Mateo 10:24-25