Text Box: Vol. 8 No. 89      October 23, 2011
BulletinSunday

Continued to page 2

Awit 107:23-31

1. Pinahihintulutan ng Dios na maranasan natin ang bagyo

Matt 4:1 - Nang magkagayo'y inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng diablo.

 

Rev 2:10 - Huwag mong       katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin: narito, malapit ng ilagay ng diablo ang ilan sa inyo sa bilangguan, upang kayo'y masubok; at             magkakaroon kayo ng            kapighatiang sangpung araw. Magtapat ka hanggang sa       kamatayan, at bibigyan kita ng putong ng buhay.

 

· Ang Dios ang Siyang palaging may kontrol, hindi ang kaaway. (Job 1:7-12)

· Ang pamamaraan ng Dios ay matututunan mula sa mga  bagyo ng buhay.

(Gawa 27:9-11; Gawa 27:30-31)

· Sa gitna ng unos, manatili sa daong!

 

2. Ano ang layunin ng      bagyo?

· Upang dalhin tayo sa        hangganan ng ating sarili, at matutunan na magtiwala sa Panginoon

· Upang tunawin ang ating puso at alisin ang katigasan nito.

Awit 107:26 - Nagsisitaas sa mga langit, nagsisibaba uli sa mga kalaliman: ang kanilang kaluluwa ay natutunaw dahil sa kabagabagan.

 

Heb 12:26 - Na ang tinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa: datapuwa't ngayo'y      nangako siya, na nagsasabi,  Minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit.

 

· Upang matutunan natin ang Kaniyang mga daan.

Nah 1:3 - Ang Panginoon ay  banayad sa pagkagalit, at dakila sa kapangyarihan, at sa         anomang paraan ay hindi aariing walang sala ang salarin: ang daan ng Panginoon ay sa ipoipo at sa bagyo, at ang mga ulap ay siyang alabok ng kaniyang mga paa.

(Manatili sa Daong sa Panahon ng Unos)