Text Box: Vol. 8 No. 87        October 9, 2011
BulletinSunday

Continued to page 2

Talinghaga ng mga Matalino at Mangmang na  Dalaga (Mat. 25:1-13)

Talinghaga ng Matalino at Mangmang na Tagapagtayo (Mat. 7:24-27)

Limang Matalino

Limang Mangmang

Matalino

Mangmang

Mga Sirkumstanysa:

Mga Sirkumstansya:

1.Parehong sasalubong sa Lalakeng Ikakasal. (tal.1)

Parehong nagtayo ng bahay.

2.Parehong may dalang ilawan. (tal.1)

Parehong inulan ang bahay.

3.Parehong nakatulog. (tal.5)

Parehong binaha.

4.Parehong nagising sa tinig ng sumigaw. (tal.6)

Parehong hinampas ng hangin ang bahay.

Pinagkaibahan:

Pinagkaibahan:

May sapat na langis. (tal.9)

Walang sapat na langis. (tal.8)

Nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. (tal.24)

(Ipinamuhay ang narinig na Salita ni Cristo)

Nagtayo ng bahay sa buhanginan. (tal.26) (Hindi ipinamuhay ang narinig na Salita ni Cristo)

 

Kinahinatnan:

Kinahinatnan:

Nakasama sa kasalan. (tal. 10)

Pinagsarahan. (tal. 11-12)

Hindi bumagsak ang bahay. (tal.25)

Bumagsak ang bahay. (tal.27)

Konklusyon:

Konklusyon:

Naghanda ng sapat na dami ng langis kung sakaling maubusan.

Hindi naghanda ng sapat na dami ng langi kung sakaling maubusan.

Pinaghandaan ang mga pwersang maaaring magpabagsak sa bahay.

Mali ang pinagtayuan ng bahay.

Hindi pinaghandaan ang mga pwersang maaaring magpabagsak sa bahay.