Text Box: Vol. 8 No. 84   September 18, 2011
BulletinSunday

Continued to page 2

1 Corinto 15:58

A. Ang buhay ng Kristiyano ay puno ng hamon

· Ginagamit ng Diyos ang mga hurdles na ito upang tayo ay gawing mananagumpay.

 

B. Tayo ay nilalang upang    matapos at magwagi sa     takbuhin

· Katulad ng isang                 nakakondisyong atleta,   kailangan nating patuloy na palakasin at sanayin ang ating katawan upang makaya nating lundagin ang mga pagsubok at balakid.

1 Corinto 15: 54-55; 57—58

 

I. MAGSITATAG, HUWAG MAKILOS

(Be Steadfast, Immovable)

 

Pagiging Matatag = walang suliranin, pagsubok, panghihina ng loob, na gaano katindi man ang magpapatigil sa ating pagsunod at paglingkod kay Cristo.

 

Mateo 7:25

= Ang tahanang itinayo sa ibabaw ng bato

Ano ang maaari nating gawin upang tayo ay maging matatag at huwag makilos?

 

1. Huwag nating hayaan na  madaya tayo ng kaaway

 

2 Corinto 2:11

Mateo 14:30

 

2.   Manalig ka sa mga pangako ng Diyos

 

Lucas 5:5

Mateo 8:8, 13

Mateo 7:24

Santiago 1:22

· Ang susi sa tagumpay ay ang pagsunod sa salita ng Diyos. Ang pagsunod ang susi na nagbubukas sa pintuan ng pagpapala.

 

3. Unawain na ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng     bagay. Siya ang magbibigay ng solusyon.

 

Juan 6:5

1 Corinto 10:13